Ritual, 2014
Ritual, 2014

Ritual, 2014, Acrylic on Linen, 74" x 60"

Jangle, 2016
Jangle, 2016

Jangle, 2016, Acrylic on Linen, 51" x 66"

Contradance, 2015
Contradance, 2015

Acrylic on Linen, 51" x 66"

23rd Street, 2016
23rd Street, 2016

Acrylic on Linen, 60" x 74"

Rite of Spring, 2016
Rite of Spring, 2016

Acrylic on Linen, 57" x 66"

Variations, 2016
Variations, 2016

Acrylic on Linen, 57" x 66"

Topsy Turvy, 2015
Topsy Turvy, 2015

Acrylic on Linen, 74" x 60"

Choros 8, 2016
Choros 8, 2016

Acrylic on Linen, 60" x 74"

River, 2015
River, 2015

Acrylic on Linen, 36" x 77"